Page 28 - Agenda
P. 28

J2 lRoch-Hachana - SURTIE -
' h ' ' .
1 211c n MARDI nm” 17m1 j è IÂI 2m]
_ _ A _ — DÉBUT - - FIN »
2 3 TIChrI MERCRËD‘ Jeune Guedalla U537 20:07 WÛU D13
3 4 Tichri JEUDI
_ _ - ENÏRÊE -
4. 5 TIchrI VENDREDI I4; I935
. . SAMEDI 40m5-
5 6TIchrI Vayèlekh 15“ Chabbat Chouva nmw nzw I}; 2m03
6 7Tichri DIMANCHE
7 sTichri LUNDI Tékoufa 21homn nmpn
8 9 Tichri MARDI Veille de Kippour “'17: à: - ‘r53 D7“ 3'11:  
9 1o Tichri MERCREDI Kippour Yizkor 13v - 11a: Dv 
1 O 11 Tichri JEUDI
_ _ - ENTRÉE -
1 1 12 TIchrI VENDREDI w 
. . SAMEDI 40EME
1 2 13 Tlchn Haazinou uvmn ä‘! 
1 3 14 Tichri DIMANCHE veille de Soukot nIDID :1" / ' mm '
’ . 4&9 |8:47
E ENTRÉE r
1 4 15 ‘richri LUNDI J1 / Soukot nuzow u»: / I3; I343
' SÜRÏIË —
1 5 1s TIchrI MARDI J2 /soukot nïrm ‘:I / I3 |gï4g
1 6 17 Tichri MERCREDI J1 /Hol-Hamoed Soukot mDID D'mI-I'I ‘r: /
Ô
   26   27   28   29   30