Page 9 - Agenda
P. 9

Â/lâét/ — ÎÊJ/et 5779
1 7 9 Tevet LUND|
1 8 1o Tevet MARDI Jeûne 1o Tevet   nana n-Iwy m:
1 9 11 Tevet MERCREDI
2o 12 Tevet JEUDI
2 1 13 Tevet VENDREDI 
22 14 Tevet ÎÎÇÊËIÏÏM IIÎΟÎËZ
2 3 15 Tevet DIMANCHE
2 4 1s Tevet LUNDI
2 5 17 Tevet MARDI JOUR FÉRIÉ
2 6 1s Tevet MERCREDI
27 19 Tevet JEUDI
28 2o me: VENDREDI ‘aÿîääz’
29 mTevet ÎÊÈÏÏË mm» IIËΟÎËÎG
3 O 22 Tevet DIMANCHE
3 1 23 Tevet LUNDI   7   8   9   10   11